Dialog- og missionssyn

Vi ønsker at møde vores medmenneske og nabo i en åben, tillidsfuld samtale - og i et åbent, tillidsfuldt samarbejde om livet i vores fælles samfund. 

 

Kristendom og samfund - og dialogens rolle

Vores udgangspunkt er, at ethvert menneske er elsket af Gud, uendeligt værdifuldt, og at enhver kan bruges af Gud til at sprede kærlighed i verden. Guds kærlighed er åbenbaret for os i Jesus Kristus; han er Guds vej til os, han er den vej, vi kender; og vi tror, at Guds kærlighed og mysterier er grænsesprængende.

Vi er deltagere i Guds mission og sendte til at være en del af den verden, han har skabt. Vi ser Jesu liv som en inspiration og opfordring til at være i dialog. Vi vidner om det evangelium, som giver vores liv indhold, mening og glæde, og vi søger at give kærligheden krop i verden. Der, hvor mennesker vender sig mod Kristus, er det Guds ånd, som bevæger hjerterne. 

Gellerup kirke er en dansk folkekirke, som ligger midt i et kulturelt og religiøst mangfoldigt område. Vi står i en respektfuld samtale med de naboer, som tror noget andet end os. Vi erfarer, at religiøse, spirituelle og trosmæssige livstolkninger kan være en rigdom for den enkelte, et kompas til livsmestring og en kilde til glæde, håb, meningsfuldhed og virkelyst.  Disse livstolkninger kan være en berigelse af samfundet og en stærk ressource til ansvarlig handling og samfundsengagement. Dialogen på tværs af livstolkninger er et afgørende element for demokrati og sammenhængskraft. Vi har som folkekirke en lang tradition for at lade tro, etisk og demokratisk tænkning spille sammen som grundlag for samfundsengagement. Den erfaring vil vi gerne dele gennem dialog, diakoni og diapraksis. Vi ønsker sammen med andre at virke for det fælles bedste. 

Se mere i Gellerup Kirkes vision.

 

Dialogens grundelementer

For os er dialog i samtale og praksis at søge at se verden fra hinandens perspektiv, og at lade os inspirere og udfordre af hinandens livstolkninger, samtidigt med at vi hver især er tro over for vores eget ståsted. 

I dialogen er vi i en fælles undersøgelse af religiøse og filosofiske grundlag for livstolkninger og fælles udforskning af tro, holdninger og praksis. Vi erfarer at viden og forståelse kan bidrage til gensidig accept og nedbrydning af fordomme.

I dialogen lægger vi vægt på:

Ærlighed. Vi ønsker at være tydelige omkring vores eget ståsted, og vi ønsker at leve i accept af, at vi har forskellige ståsteder. Samtidig ønsker vi at anerkende, at der er aspekter i vores tro, som deler rødder med nogle andre religiøse livstolkninger, og at vi deler nogle fælles vilkår med hinanden som mennesker. Ærligheden vender også indad, når vi hver især erfarer, at vi gennem dialog ændrer syn og holdninger.

Tillid. Når vi kan være tydelige og ærlige over for hinanden om vores forskellige livstolkninger, skaber det grobund for tillid. Tilliden kan opstå spontant. Og tillid kan opbygges gennem langvarige relationer gennem kendskab og venskab. Vi ønsker at fastholde dialogen og relationen til dem, vi er i dialog med, også når vi er uenige, og når vi måske kommer til at såre hinanden.

Praksis. At være vidne til hinandens religiøse, tros- eller livssynsmæssige praksis kan være med til at nedbryde fordomme og opbygge tillid og kendskab. Det er vigtigt for os, at gæster hos os har mulighed for at være til stede på forskellige måder, alt efter egne grænser og ønsker - og at vi kan deltage efter egne grænser og ønsker hos andre.

Nysgerrighed. Vi oplever selv en stor anerkendelse, når andre er nysgerrige, lytter aktivt, spørger ind til vores tro og forsøger at forstå os indefra. Denne nysgerrighed og anerkendelse forpligter vi os selv på over for andre.  

Redelighed. Når vi beskriver den andens tro, søger vi at gøre det på måder, som den anden kan genkende sig selv i. 

Respekt. Vi respekterer og vil kæmpe for friheden til selv at definere sin egen livstolkning, så længe en livstolkning og praksis ikke har negative konsekvenser for andre. Vi respekterer valget om ikke at tolke sit liv spirituelt, religiøst eller trosmæssigt, og vi respekterer valget om at skifte tro.

Kritik. Alt er ikke lige godt; det er udgangspunktet for enhver, som har en værdibaseret livstolkning. Ud fra idealet om ærlighed forpligter vi os til at gå i kritisk i dialog med synspunkter, vi opfatter som nedbrydende for vores fælles samfund, sammenhængskraften og de tillidsfulde relationer imellem os.

Med udgangspunkt i vores dialog- og missionssyn ønsker vi at etablere fælles handlemuligheder sammen med mennesker med forskellige livstolkninger. Vi ønsker, at vi sammen kan virke for det fælles bedste i samfundet og i verden, og gennem fælles handling at uddybe kendskab, venskab, respekt, nysgerrige og tillidsfulde relationer. Denne fælles handlen i verden kalder vi diapraksis.  

 
 
21jan kl. 13:00

Åben Kirke

Kirken er åben for stilhed, nærvær og samtale.

21jan kl. 13:00
21jan kl. 16:30

Nadvergudstjeneste

Hver torsdag 16.30 er der nadverandagt i kirken, hvor der er god plads til at holde …

21jan kl. 16:30
21jan kl. 17:00

Værestedsaften - aflyst

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til Værestedsaften i kirkens …

21jan kl. 17:00

Mandag-onsdag
kl. 10.00-13.00

Torsdag
kl. 10.00-13.00
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 9.00-13.00