Du er her: 

Stillingsopslag

Stillingen som sognepræst er en 4-årig lokalfinansieret overenskomstansættelse.

Opslag
nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Gellerup Pastorat i Aarhus Stift er ledig.
Stillingen er tidsbegrænset til en periode på 4 år.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.
Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opslået: 11/9 2018
Udløber: 1/10 2018

Om Gellerup Kirke
Gellerup Kirke er en folkekirke i et multikulturelt og multireligiøst område. Livet i og omkring Gellerup Kirke udspringer af et levende menigheds- og gudstjenesteliv, hvor gudstjenesten er menighedens, og noget, vi er sammen om. Menigheden er ligesom lokalområdet præget af mangfoldighed. Den spænder vidt aldersmæssigt, etnisk, socialt og teologisk, og det præger både gudstjeneste- og menighedsliv positivt. Vi oplever, at en synlig mangfoldighed skaber rum til at være den, man er, og rum til at alle kan bidrage til fællesskabet. Vi er en menighed, der er engageret i at være en levende kirke – også i lokalområdet. Ugen igennem mødes folk fra menigheden og skaber sammen værestedsaften, sogneeftermiddag, international aften, international café, taizéandagter, meditativ dans, fyraftenssang, café-koncerter m.m. Vi har månedlige børnegudstjenester, og årligt tilbagevendende begivenheder som Gellerup Kirkedage en weekend i september, juleaftensfejring i kirken m.m.

Vi arbejder til stadighed på at være en kirke, der er forankret i tro og engagement i verden. Vi har Jesus Kristus i centrum og er tydelige omkring vores tro og ståsted, og vi erfarer, at tydelighed er udgangspunkt for gensidig tillid i religionsmødet. Søndagens gudstjeneste er samlingspunkt og kilde, og herfra går vi ud i verden og møder vores nærmiljø ved at være optaget af dialog, diapraksis og diakoni. Vi er en kirke båret af fællesskab og ser os selv som en netværkskirke, hvor mennesker fra menigheden har en stor delagtighed i gudstjeneste såvel som det øvrige liv i og omkring kirken. Vores gudstjeneste- og menighedssyn er inspireret af brødrene Modeus, og vi sætter pris på både tradition og fornyelse, både hvad liturgiske former og salmer angår. En søndag om måneden fejrer vi international familiegudstjeneste med bønner og salmer på forskellige sprog, og hvor kirkens band medvirker.

Vi er en nyere bykirke i det vestlige Århus med kirkerum og menighedslokaler i samme bygning. Sognet består hovedsagteligt af alment boligbyggeri, men også af mindre villakvarterer. Gellerup Sogn har p.t. knap 10.000 indbyggere, hvoraf 23% er medlemmer af folkekirken.

Gellerup Kirke har et engageret menighedsråd, som sammen med kirkens medarbejdere ønsker at skabe de bedste vilkår for kirkens liv og vækst. Medarbejderflokken er bredt sammensat og indgår dagligt i et tæt samarbejde og løfter i fællesskab på tværs af faggrænser.

Gellerup kirke i Helhedsplan Gellerup
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening står i fællesskab bag Helhedsplan Gellerup, et af Danmarkshistoriens største byfornyelsesprojekter, hvor overskriften er ”fra beboelsesområde til bydel”. Der forventes i løbet af få år en befolkningstilvækst på over 8000 mennesker og en demografisk set bredere og socialt set mere mangfoldig sammensætning. Gellerup Kirke har involveret sig i Helhedsplan Gellerup med en helhedstænkning om kirkens rolle og placering i den nye bydel. Vi ønsker at tydeliggøre Folkekirken i udviklingen af bydelen Gellerup såvel som Gellerup Kirkes rolle i området.

Gellerup Kirkes menighedsråd har defineret tre kernebegreber, som vi ønsker at bære med ind i udviklingen af den nye bydel. De er blevet til som beskrivelser af det, vi erfarer gennem vores liv i området, som kirke og medmennesker, og de er pejlemærker for vores engagement i udviklingen af Fredspladsen, som kirken ligger på.

- Gellerup kirke ønsker at være et mødested –  mennesker imellem og i mødet med Gud.

- Gellerup kirke ønsker at være et fristed –  for liv og tro i mangfoldighed. Et sted hvor man ikke bliver målt og vejet. Et sted, hvor alle kan være med, som er klar til at byde andre ind i fællesskabet. Et helle og en kilde.

- Gellerup kirke ønsker at være et samtalested – for samtaler om alt fra dagligdagens praktiske udfordringer, livets store spørgsmål til udveksling af tro og liv.
På disse grundværdier har vi involveret os sammen med Aarhus Kommune og andre samarbejdspartnere om at skabe:

- en grundvisk folkehøjskole – et arnested for demokrati, sammenhængskraft, samtale på tværs af forskellighed, kulturmøde og udvikling til fællesskab og fælles handling.

- et ”Fredens Hus” – et laboratorium og vækstcenter for den gode sameksistens. Et kraftcenter for dialog, diakoni og diapraksis. Aktiviteterne i ”Fredens Hus” skal tage udgangspunkt i dialogisk og diakonal væren, handling og metarefleksion, og vi ønsker at tilknytte et forskningscenter.

- endelig ønsker vi at åbne kirkens facade op mod Fredspladsen i et åbent og inviterende miljø, en ”velkomst-zone”, et ”mellemrum” mellem det offentlige rum og kirkerummet, hvorved vi også ønsker at aktivere kirkerummet som et helle for stilhed og refleksion i dagligdagen. 

Stillingen
Stillingen, som er en 4-årig projektansættelse, har til formål at frisætte de to nuværende sognepræster til i højere grad at gå ind i arbejdet med Gellerup Kirkes rolle i det nye Gellerup. Projektstillingen har sit hovedfokus på regulært sognepræstearbejde: Gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmander, minikonfirmander, sognearrangementer, kontakt til skoler og institutioner osv.

Vi søger en præst, der:
- vil være menighed sammen med en mangfoldighed af mennesker med vidt forskellig baggrund aldersmæssigt, teologisk, etnisk, uddannelsesmæssigt osv. Vi søger en præst, som ser relationsarbejdet i menigheden som kærnearbejde.

- kan identificere sig med og se sig selv i vores vision, vores menighedssyn og vores grundværdier.

- holder af at holde gudstjenester sammen med en mangfoldig menighed, og som vil finde det frugtbart og udfordrende at samarbejde med kirkens gudstjenestegrupper om forberedelse og gennemførelse af gudstjenesterne. Vi fejrer international familiegudstjeneste med band en gang om måneden på højmessens plads. Vi arbejder kontinuerligt med liturgi. Vi er i gang med en prøveperiode på et år med en revideret højmesseliturgi. Den nye liturgi skal evalueres i foråret 2019. Vi søger en præst, som vil gå engageret og reflekteret ind i dette arbejde.

- kan favne en mangfoldighed af kirkelige traditioner – nationalt og internationalt – og en mangfoldighed af teologi og kirkeligt sprog og udtryksformer. Forskellige former for bøn og spiritualitet er en del af Gellerup Kirkes identitet. Og vi er hjemkirke for kristne fra en stor del af verden; nogle med en stærk kristen identitet, andre er mere sekulariserede og har mistet hjemlandets tradition, og har derfor brug for os til at blive ledt ind i en ny, dansk tradition i forbindelse med højtider og kirkelige handlinger.

- har et reflekteret dialog- og missionssyn i mødet med mennesker af anden tro; særligt står vi i et dialogmøde med muslimer. Og vi møder også ofte religiøst søgende, som har nyåndelighed som baggrund, og også denne samtale er vigtig for os.

- er en holdspiller og har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med menigheden og kirkens personale, og som ønsker at have sin daglige arbejdsplads i kirken.

Yderligere information: Menighedsrådsformand Linda Rohr Pedersen (tlf.: 20 74 61 51), sognepræst Karen Elisabeth Huus (tlf.: 20 22 83 28), sognepræst Niels Hviid (tlf.: 30 31 91 19).

 


Se også:

1. Gellerup Kirkes vision

2. Kirkerummets indretning

3. Dokument om gudstjenestegrupperne

4. Dokument om prøveliturgien

 

 

 

Del dette: